Izbornik Zatvoriti

Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici  portala unique-horeca.com koji se nalazi na internet adresi https://www.unique-horeca.com/, o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ZZPL.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu office@unique-horeca.com.

 

IZMENE I AMANDMANI

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (01. novembar 2022. godine). Ovo Obaveštenje je podložno promenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo vas blagovremeno obavestiti.

 

O NAMA

Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža UNIQUE HORECA DOO KRUŠEVAC, Bivoljska 48 37000 Kruševac, Republika Srbija, matični broj: 21558702, PIB: 111876092 (u daljem tekstu: Preduzeće). Stoga u ovom Obaveštenju “mi” i “naši” upućuje na Preduzeće UniQue Horeca doo.

Kao što je navedeno u Uslovima i pravima korišćenja Servisa, Korišćenjem usluga Servisa pružate nam i informacije, od kojih su neke i vaši lični podaci.

Molimo vas da se pre upoznavanja sa sadržinom Obaveštenja, prethodno upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja

 

PRAVNI OSNOV OBRADE

Za neke svrhe obrade, vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

U nekim situacijama je pravni osnov za obradu ličnih podataka ugovorni odnos sa licem na koje se lični podaci odnose, kao na primer u situaciji kada u skladu sa Uslovima korišćenja lice na koje se podaci odnose želi da postavi oglasnu poruku.

Takođe, u nekim situacijama imamo legitimni interes za obradu vaših podataka, kao npr kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.

Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva, kao npr. u skladu sa našom zakonskom obavezom iz člana 45. Zakona o oglašavanju koji predviđa našu obavezu kao prenosioca oglasne poruke da za vreme trajanja oglašavanja, kao i 30 dana po isteku oglasa budemo u mogućnosti da jasno identifikujemo lice koje se oglašava.

Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa.

Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

 

KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO I SVRHA OBRADE

Pretežan deo obrade ličnih podataka koju vršimo se javlja u procesu prodaje proizvoda kao što su: namirnice, kućna hemija, lična higijena, sokovi, voda i slično. Podaci koje najčešće obrađujemo su ime, prezime, PIB, e-mail adresa, poštanski broj, region, grad, država, telefon i IP adresa pojedinog pristupa Servisu.

Kako biste postali registrovani korisnik Servisa, neophodno je da nam prilikom registracije ostavite neke podatke o identifikaciji kao što su šifra i lozinka.

Sve podatke koje tražimo od vas, prikupljamo za tačno određenu svrhu, o čemu ćete uvek biti jasno obavešteni.

U svakoj situaciji kada nam ostavljate određene podatke, bićete jasno obavešteni o tome za koju svrhu su podaci neophodni, te koji je rok njihovog čuvanja.

Neke od vaših podataka možemo koristiti radi slanja obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Servisa, novosti i akcija Preduzeća, kao i ostalih obaveštenja. Uvek imate mogućnost odjave od prijema reklamnih obaveštenja.

 

PERIOD ČUVANJA VAŠIH PODATAKA

Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim.

Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do brisanja vašeg korisničkog naloga.

Izuzetno, vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

 

NAŠ LEGITIMNI INTERES

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko vaš interes ili vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • dijagnostikovali tehničke probleme sa Servisom;
 • održavali vaš korisnički nalog, odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • bolje razumeli vas kao korisnike kroz vaše ponašanje, vaša interesovanja i vaše sklonosti;
 • zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;
 • testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće.
 • Identifikovali i zaštitili korisnike Servisa i sam Servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti

Upotrebom Servisa slažete se da određeni zaposleni u Servisu mogu da vas kontaktiraju na osnovu vaših kontakt podataka koje ste obezbedili kako bi vas upozorili na određene nepravilnosti sa oglasom zarad dijagnostikovanja tehničkih problema sa Servisom ili oglasom ili u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika Servisa. U svrhu zaštite Servisa, obrađuju se podaci: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o prisutpnom uređaju, browser-u i operativnom sistemu i slično.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka na sledeću e-mail adresu office@unique-horeca.com. Za više informacija o vašim pravima, upućujemo vas na sekciju Vaša prava u nastavku.

 

BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

 

PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE

Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

 • VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO
 • TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).
 • PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vase podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
 • PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni.
  Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.
 • PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL. Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.
  VAŽNO:Ukoliko zahtevate pravo na brisanje vaših ličnih podataka i brisanje vašeg korisničkog naloga, sa istom adresom nećete više biti u mogućnosti da registrujete nalog.
 • PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko želite od nas (i) da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (ii) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.
 • PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.
 • PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu  legitimnog interesa. Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu  legitimnog interesa.
 • PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU:pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd,telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.
 • SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: office@unique-horeca.com.

Povodom ostvarivanja gore navedenih zahteva, Kompanija će vam pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

Vaša prava možete da ostvarite slanjem zahteva na sledeću e-mail adresu office@unique-horeca.com.

Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

 

KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

 • U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:
 • Kompanija, kao deo grupacije privrednih društava, može prosleđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru našeg legitimnog interesa i definisane svrhe.
 • Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu.
 • Kao korisnici imate mogućnost da date saglasnost Kompaniji da vašu oglasnu poruku može da podeli na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instragram, u kom slučaju se dele i neki od vaših ličnih podataka
 • Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao što su Twilio i MailChimp, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci, kao što su Orion i Webelinx
 • Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.

Tekstovi (komentari), ocene i drugi sadržaji koje korisnici postavljaju u za to predviđenim rubrikama kao što su vesti, saveti, knjiga utisaka, vidljivi su i dostupni svim posetiocima sajta, sve dok korisnik ne zatraži brisanje istih.

 

PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail adresu office@unique-horeca.com.

 

POLISA VEB SAJTA

Koristimo različite tehnologije na našem sajtu, neke od njih sami kontrolišemo (prve strane), a neke kontrolišu druge organizacije (treće strane).

Tehnologije koje koristimo uključuju (ali se ne ograničavaju) na kolačiće i skripte. Neke od njih su neophodne za funkcionisanje ovog veb sajta i za naše razumevanje vašeg korišćenja veb sajta. Takođe, koristimo te tehnologije u marketinške i druge svrhe, kao što je opisano dole.

unique-horeca.com ove fajlove koristi isključivo za sakupljenje informacija koje se tiču posećivanja i korišćenja našeg web sajta.

Korišćenje kolačića omogućava neke funkcionalnosti našeg sajta, kao i vaše bolje korisničko iskustvo. U cilju pružanja bolje korisničke usluge, naš sajt koristi određene eksterne skripte kojima ne prosleđujemo vaše lične podatke, kao što su: AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook API, AdOcean, Gemius, UserVoice, FlowPlayer,Google Firebase, Fabric, Gemius Analytics.

 

MALOLETNA LICA

UniQue Horeca d.o.o. preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke UniQue Horeca d.o.o. bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja.

UniQue Horeca d.o.o. svesno nikada neće uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Preduzeće UniQue Horeca d.o.o. ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Preduzeće UniQue Horeca d.o.o. ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene. Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

Ukoliko imate ikakvih pitanja koje se tiču politike zaštite vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa vašim privatnim podacima, molimo vas da kontaktirate našeg predstavnika za politiku privatnosti putem e-mail adrese: office@unique-horeca.com